Op tal van maatschappelijke terreinen spelen goede doelen een belangrijke rol. Van vluchtelingenopvang tot natuurbehoud, van ziektebestrijding tot kunst, overal in onze samenleving zetten professionals en vrijwilligers zich in voor het goede doel. 

Om hun werk te kunnen doen, is geld nodig. Voor goede doelen zijn giften en nalatenschappen dan ook een belangrijke bron van inkomsten.

Wilt u schenken of nalaten aan een goed doel?
U kunt een goed doel dat u na aan uw hart ligt, zowel tijdens uw leven als na overlijden steunen. In beide gevallen zijn er mogelijkheden om daarbij belasting besparen. Overweegt u een schenking? Klik hier. Wilt u een goed doel opnemen in uw testament? Klik dan hier.

Belangrijk voor de ontvanger: imagoschade voorkomen
Het vooruitzicht van een nieuwe financiële impuls maakt goede doelen dankbaar. Helaas verloopt het daadwerkelijk ontvangen niet altijd soepel. Soms ontvangt een goed doel een gift, legaat of nalatenschap waar bijzondere voorwaarden aan vastzitten. Soms is een executeur niet voortvarend in het afwikkelen van een nalatenschap.
In dit soort gevallen adviseren wij bij het nemen van stappen om de kwestie op te lossen. Daarbij hebben wij oog voor de juridische kant van de zaak maar ook voor de plaats die het goede doel inneemt in onze maatschappij. Immers, het goede doel moet krijgen waar het recht op heeft, maar imagoschade moet worden voorkomen.
Heeft een goed doel de kennis en ervaring om kwesties zelf op te lossen niet in huis? Dan kunnen wij optreden als adviseur en gesprekspartner. Zonodig nemen we de behandeling van de zaak over. Zo kunnen de medewerkers weer doen waar ze goed in zijn: zich met hart en ziel inzetten voor het goede doel.